Management | Bestuur

  Marietjie Stander       Managing Director

In 1987 Marietjie Stander graduates from the University of Pretoria and achieves the BPrim.Ed JP degree. She teaches in Pretoria for a year and a half. She and her husband then relocate to the Western Cape where she starts teaching at Exelcior Primary. During these years she reaches the conclusion that there are children in each class that need more individual help. She develops a passion specifically for the children with ADD and ADHD.

After teaching at Exelcior for 10 years, she establishes the ILNA clinic for remedial teaching in Bellville. It doesn’t take long for her to realize that certain children need to be in a remedial set up for the full school day. She and a colleague establish Dunatos with Marietjie as head of the junior phase and the other colleague of the senior phase .

After approximately 2 years her colleague establishes a satellite school (with 6 learners) in Vredenburg.  At that stage Mrs. Stander and the now 40 learners relocate to the current Stikland Premises. The school currently has 290 learners and 54 permanent staff members. Renovations are done continuously to provide for future growth. 

 

 

HEADS OF DEPARTMENTS

      Susan van Zyl  – Skoolhoof                                                      

Karin Bekker – HOD – JP

Sonika Huisamen – HOD – SP

      Lulindi Pretorius : HOD – HS

Antoinette Goosen : HOD –  Skills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENT INVOLVEMENT

You are part of your child’s education and discipline – your participation in handling your child and your child’s problem is very important.

YOU ARE OUR EXTENTION !!!!!

We would like to encourage you to get involved. Below is a list of some areas where you can participate:

 • Parent’s support sessions
 • Attending functions
 • Fund raisings
 • Parent committees
 • Coaching of sport
 • Relieve staff
 • Marketing of school
 • Maintenance of school

<———>

    Marietjie Stander   Besturende Direkteur

Marietjie Stander gradueer in 1987 aan die Universiteit van Pretoria en verkry die BPrim.Ed JP graad. Sy hou ‘n jaar en ‘n half in Pretoria skool en met haar man se verplasing na die Wes-Kaap begin sy skoolhou by Laerskool Excelsior. Tydens hierdie tydperk begin sy voel dat sekere leerders in elke klas meer individuele hulp benodig. Dit is dan veral vir die kinders met ADD en ADHD wat sy ‘n passie ontwikkel.

Na 10 jaar by Excelsior begin sy die ILNA Kliniek vir remediërende onderwys in Bellville. Gou besef sy dat sommige leerders nie net een maal ‘n week met ‘n klas kan regkom nie, maar dat hulle daagliks permanent in ‘n remediërende opset moet wees. Sy en ‘n kollega begin saam DUNATOS en neem beide waar as hoof van onderskeidelik die Junior en Senior afdelings van die skool.

Na ongeveer 2 jaar begin haar kollega ‘n satellietskool op Vredenburg met 6 leerders. Mev. Stander skuif met die 40 leerders op daardie stadium na die Stiklandgronde en van daar af groei die skool na huidiglik 290+ leerders, 54 voltydse personeellede en word daar daagliks aan die gebou gerestoureer en verander vir verdere groei.

 

DEPARTEMENTSHOOFDE  

      Susan van Zyl  – Skoolhoof 

         Karin Bekker – HOD – JP

Sonika Huisamen – HOD – SP

      Lulindi Pretorius : HOD – HS

Antoinette Goosen : HOD –  Skills

  

 

 

 

 

 

 

                               

 

OUERBETROKKENHEID

U is deel van u kind se opvoeding en dus ook u kind se dissipline – u samewerking met die hantering van u kind se probleem is baie belangrik.

U IS ONS VERLENGSTUK !!!!!

Ons wil u uitnooi om betrokke te raak. Hieronder is ‘n lys van sommige van die areas waar u betrokkenheid waardeer sal word:

 • Ouerondersteuningsessies
 • Bywoning van funksies
 • Fondsinsamelings
 • Ouerkomitees
 • Sportafrigting
 • Aflospersoneel
 • Bemarking van die skool
 • Instandhouding van die skool