Admin

Kliek vir Afrikaans

Enrollment criteria
– 2 weeks observation period
– Learning disability
– VERBAL IQ not below 70
– English or Afrikaans
– Any nationality
– Any denomination
– Acceptance and obeying school rules
– Acceptance of your child’s learning disability
– Acceptance of tuition based on Christian principals
– Honour national and school symbols
– Honour the school’s code of conduct

<———>

Toelatingskriteria
– 2 weke observasie periode
– Leergestremdheid
– VERBALE IK nie laer as 70
– Engels of Afrikaans
– Enige nasionaliteit
– Enige denominasie
– Aanvaarding en gehoorsaam van skool se reëls
– Aanvaarding van u kind se leergestremdheid
– Aanvaarding van onderrig gebaseer op Christelike beginsels
– Respekteer ons nasionale- en skool simbole
– Respekteer die skool se gedragskode